Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

Sepcial Promotion

Mediácia je spôsob riešenia konfliktných situácii, ktorý má oproti súdnemu konaniu viaceré výhody. Je to spôsob flexibilnejší, menej formpartmeriálny, rýchlejší, menej nákladný a hlavne, presúva ťažisko rozhodovacej moci z iného subjektu na samotných účastníkov sporu, čím sa účastníci sporu stávajú priamo zodpovední za výsledok, ku ktorému sa mediáciou dospeje. Táto skutočnosť priamo vyplýva i zo zákona, ktorý definuje mediáciu ako mimosúdnu činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu.

Osoba mediátora slúži ako komunikačný most medzi sporiacimi sa stranami. Úlohou mediátora nie je spor medzi danými stranami rozhodnúť, mediátor má napomôcť vytvoriť a udržať počas priebehu riešenia sporu atmosféru, ktorá umožní stranám komunikovať, pokúsiť sa vzájomne pochopiť a dosiahnuť prijateľnú dohodu pre účastníkov, ktorá je výsledkom ich kreatívneho procesu. Mediácia prebieha formou stretnutí zúčastnených strán. Mediátor neposkytuje ani pred ani počas mediačných stretnutí žiadne právne rady, nakoľko zmyslom mediácie je dohodnúť sa tak, aby dohoda odrážala vnútorné záujmy všetkých zúčastnených, nie iba právne stanoviská, ako je to v súdnom konaní. Pokiaľ si to strany želajú, môže dohodnuté závery posúdiť pred podpisom mediačnej dohody ich právny zástupca.

Mediátor aj všetky zúčastnené osoby musia zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli pri mediácii.

Mediácia je spoplatnená, pričom v záujme zachovania rovnosti všetkých strán, platia odmenu mediátora všetci účastníci rovnakým dielom, ak sa nedohodnú inak. V prípade, ak účastník spĺňa podmienky pre poskytnutie bezplatnej právnej pomoci, je možné v koordinácii s Centrom právnych služieb zabezpečiť bezplatný výkon mediácie pre oprávnené osoby.

Cena za výkon činnosti mediátora je súčasťou dohody o začatí mediácie, ktorá sa uzatvára písomne pred začatím mediácie. Dohodnutá cena je odmenou za výkon mediácie a v tejto cene nie sú zahrnuté iné náklady, ktoré vznikli na základe požiadavky účastníka a/alebo v jeho záujme; tieto sa účtujú osobitne. Začiatok a ukončenie mediácie sa vyznačuje v zápisnici z mediačného konania. Spôsob platby sa určí na základe dohody, platbou v hotovosti alebo prevodom na bankový účet.

Mediácia je prípustná aj v prípade, ak vo veci už prebieha súdne konanie. V prípade úspešnej mediácie, ktorá vyústi do schválenia súdneho zmieru sa už zaplatené súdne poplatky vracajú nasledovne: „Podľa §11 ods.7 zákona č. 71/1992 Zb. O súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v platnom znení: „Ak konanie skončia účastníci schválením súdneho zmieru do začiatku pojednávania, vráti sa im 90% zo zaplateného poplatku. Ak konanie skončia účastníci schválením súdneho zmieru po začatí pojednávania, vráti sa im 50% zo zaplateného poplatku. Ak účastníci vyriešili časť sporu súdnym zmierom v zmierovacom konaní, vráti sa im 30% zo zaplateného poplatku za ďalšie konanie súdu v predmetnej veci.“

Nakoľko jednou zo základných zásad mimosúdneho riešenia sporov (mediácie) je dobrovoľnosť, strany zúčastnené na mediácii berú na vedomie, že ani mediátor nezodpovedajú za prípadnú neúčasť ktorejkoľvek zo strán zúčastnených na mediácii na mediačnom konaní, ako ani za ukončenie mediácie bez dosiahnutia dohody.

Začatie mediácie má na beh premlčacích a prekluzívnych lehôt rovnané účinky, ako začatie konania na súde. Mediácia nemá vplyv na možnosť uplatniť si nárok na súde alebo rozhodcovskom orgáne.

Iniciátor mediácie je osoba, ktorá osloví mediátora s problémom, ktorý má v záujme riešiť. Mediátor následne osloví druhú stranu sporu (telefonicky, písomne) s otázkou, či má záujem pokúsiť sa vyriešiť spor mimosúdne, dohodou. V prípade, ak druhá strana záujem prejaví, mediátor jej zašle informácie o priebehu mediácie a dohodne termín spoločného stretnutia. V prípade, ak oslovená strana s mediáciou nesúhlasí, mediátor vystaví iniciátorovi potvrdenie o tom, že pokus o mediáciu bol neúspešný.

Mediácia začína úvodným stretnutím, na ktorom mediátor všetky strany oboznámi so základnými zásadami. Strany podpisujú Dohodu o začatí mediácie, ktorej náležitosťami je najmä označenie predmetu mediácie, dohoda o osobe mediátora, dĺžke jej trvania, jeho odmene a procesné náležitosti. Mediátor po podpise vykoná zápis do Knihy mediácií alebo v prípade záujmu zabezpečí registráciu v centrálnom notárskom registri listín. Pokiaľ strany nedospejú k vzájomnej dohode o predmete sporu už na prvom spoločnom stretnutí, môže mediácia pokračovať opätovnými stretnutiami. V prípade úspešnej mediácie podpisujú zúčastnené strany na záver mediačnú dohodu, ktorej obsahom je výsledok mediácie.

Záverečná dohoda sa označuje ako Dohoda o mediácii a je pre strany záväzná. Mediátor podpisom potvrdzuje, že dohoda bola uzatvorená v mediačnom konaní a nie je zrejme v rozpore s hmotným právom ani s dobrými mravmi. V opačnom prípade mediátor je povinný odmietnuť podpis takejto dohody.

Mediačná dohoda nadobúda priamu vykonateľnosť, ak je uzatvorená vo forme notárskej zápisnice alebo ako zmier pred súdom alebo rozhodcovským súdom.

Podľa § 14 ods. 8 zákona o mediácii, mediácia končí:

adňom uzavretia dohody, ktorá je výsledkom mediácie,

bdňom písomného vyhlásenia mediátora po konzultácii s osobami zúčastnenými na mediácii, že mediácia nebude pokračovať,

cdňom právoplatnosti rozhodnutia o dočasnom pozastavení činnosti mediátora alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia o vyčiarknutí mediátora z registra mediátorov,

ddňom, keď mediátor odmietol k dohode, ktorá je výsledkom mediácie, pripojiť svoj podpis; túto skutočnosť mediátor zaznamená s uvedením dôvodu v zápisnici,

edňom doručenia písomného vyhlásenia osoby zúčastnenej na mediácii adresovaného mediátorovi, že mediácia je skončená, alebo

fdňom doručenia písomného vyhlásenia jednej z osôb zúčastnených na mediácii adresovaného druhej osobe zúčastnenej na mediácii a mediátorovi, že mediácia je skončená,

gdňom, keď účastník mediácie spor, ktorý je predmetom mediácie, predložil na rozhodnutie súdu alebo rozhodcovskému orgánu,

huplynutím 90 dní v prípade mediácie spotrebiteľského sporu a v ostatných prípadoch uplynutím šiestich mesiacov od začatia mediácie, ak si osoby zúčastnené na mediácii v ostatných prípadoch nedohodli dlhšiu dobu, po ktorej uplynutí sa mediácia skončí,

idňom smrti alebo vyhlásenia za mŕtveho mediátora alebo niektorého účastníka mediácie; to neplatí, ak mediáciu vykonával mediátor v mediačnom centre.

loading...

 

 • trance

 • techno

 • synth-pop

 • soundtrack

 • smooth-jazz

 • rock

 • rap

 • r-b

 • psychedelic

 • pop-rock

 • pop

 • new-age

 • audioians

 • metal

 • melodic-metal

 • lounge

 • jazz-funk

 • jazz

 • index.php

 • house

 • hip-hop

 • heavy-metal

 • hard-rock

 • get.php

 • electronic

 • dubstep

 • drumbass

 • downtempo

 • disco

 • country

 • clubdance

 • classical

 • chillout

 • chanson

 • breakbeat

 • blues

 • ambient

 • alternative-rock