Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

Sepcial Promotion

Občiansko – právne a rodinné spory

Rodinno - právne spory

Poplatok za mediáciu / mediačné sedenie 35 EUR/hod.
Spísanie dohody, ktorá je výsledkom mediácie 50 EUR*

Iné občiansko – právne spory

Poplatok za mediáciu / mediačné sedenie od 35 EUR/hod.
Spísanie dohody, ktorá je výsledkom mediácie
• ak je možné určiť hodnotu vyriešeného sporu
• ak hodnotu predmetu nemožno určiť

1% z hodnoty vyriešeného sporu, min. 100 EUR max. 1000 EUR *
35-100 EUR*

Pracovno - právne spory

Poplatok za mediáciu / mediačné sedenie od 59 EUR/hod.
Spísanie dohody, ktorá je výsledkom mediácie
• ak je možné určiť hodnotu vyriešeného sporu
• ak hodnotu predmetu nemožno určiť

1% z hodnoty vyriešeného sporu, min. 150 EUR max. 3000 EUR *
59-150 EUR*

Obchodno - právne spory

Poplatok za mediáciu / mediačné sedenie od 59 EUR/hod.
Spísanie dohody, ktorá je výsledkom mediácie
• ak je možné určiť hodnotu vyriešeného sporu
• ak hodnotu predmetu nemožno určiť

1% z hodnoty vyriešeného sporu, min. 300 EUR max. 3000 EUR *
59-300 EUR*Dodatkové služby

Úvodná konzultácia o možnostiach mediácie/ informácia o mediačných službách  0 EUR
Jednorazový poplatok za úkony, smerujúce k začatiu mediácie od 25 do 59 EUR
Vyhotovenie potvrdenia o odmietnutí mediácie druhou stranou pre účel ďalšieho súdneho konania 15 EUR


Iné konzultácie a poradenstvo v rámci predmediačnej prípravy podľa dohody.


* V prípade, ak sa na žiadosť oboch zúčastnených strán dohoda vyhotovuje vo forme ustanovenej zákonom ako vykonateľný (exekučný) titul, popri odmene mediátora môžu vzniknúť náklady na poskytnutie právnych služieb advokátom (výšku odmeny upravuje vyhláška o odmenách a náhradách advokátov), na úhradu ceny za vyhotovenie notárskej zápisnice (výšku stanovuje vyhláška o odmenách a náhradách notárov,) na poplatok za schválenie zmieru na súde (výšku stanovuje Zákon o súdnych poplatkoch) alebo na poplatok za schválenie zmieru na rozhodcovskom súde (v zmysle cenníka rozhodcovského súdu).


Úkonmi smerujúcimi k začatiu mediácie sa rozumie:
prvé informatívne stretnutie, preštudovanie prípadu, zaslanie výzvy druhému účastníkovi/účastníkom mediácie, prípravu podkladov a materiálov pre mediáciu.


Cena za výkon činnosti mediátora je súčasťou dohody o začatí mediácie, ktorá sa uzatvára písomne pred začatím mediácie. Každá zúčastnená strana, pokiaľ sa nedohodnú inak, platí polovicu dohodnutej odmeny. Spôsob platby sa určí v Dohode o začatí mediácie, platbou v hotovosti alebo prevodom na bankový účet.


Uvedené hodinové sadzby sa účtujú za každú aj začatú (neúplnú) hodinu mediačného konania.


Ceny sú konečné, vrátane DPH.


Dohodnutá cena je odmenou za výkon mediácie a v tejto cene nie sú zahrnuté iné náklady, ktoré vznikli na základe požadavky účastníka a/alebo v jeho záujme; tieto sa účtujú osobitne, vrátane poplatku za registráciu Dohody o začatí mediácie do Centrálneho notárskeho registra listín, ak o jej uloženie niektorý účastník požiada.

loading...

 

 • trance

 • techno

 • synth-pop

 • soundtrack

 • smooth-jazz

 • rock

 • rap

 • r-b

 • psychedelic

 • pop-rock

 • pop

 • new-age

 • audioians

 • metal

 • melodic-metal

 • lounge

 • jazz-funk

 • jazz

 • index.php

 • house

 • hip-hop

 • heavy-metal

 • hard-rock

 • get.php

 • electronic

 • dubstep

 • drumbass

 • downtempo

 • disco

 • country

 • clubdance

 • classical

 • chillout

 • chanson

 • breakbeat

 • blues

 • ambient

 • alternative-rock